Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Van Doorn’s Bakkerij B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Van Doorn’s Bakkerij B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Van Doorn’s Bakkerij B.V. zijn vrijblijvend. Van Doorn’s Bakkerij B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Van Doorn’s Bakkerij B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Van Doorn’s Bakkerij B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Van Doorn’s Bakkerij B.V. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Van Doorn’s Bakkerij B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Van Doorn’s Bakkerij B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Van Doorn’s Bakkerij B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Van Doorn’s Bakkerij B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Van Doorn’s Bakkerij B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Van Doorn’s Bakkerij B.V..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Doorn’s Bakkerij B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Van Doorn’s Bakkerij B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Van Doorn’s Bakkerij B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Van Doorn’s Bakkerij B.V. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening vanVan Doorn’s Bakkerij B.V., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Van Doorn’s Bakkerij B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Van Doorn’s Bakkerij B.V. opgave doet van een adres is Van Doorn’s Bakkerij B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Van Doorn’s Bakkerij B.V.,
Ericastraat 9
5482 WR Schijndel

Aansprakelijkheid

Van Doorn’s Bakkerij B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Van Doorn’s Bakkerij B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Van Doorn’s Bakkerij B.V. komen. Van Doorn’s Bakkerij B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Van Doorn’s Bakkerij B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Van Doorn’s Bakkerij B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Van Doorn’s Bakkerij B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Van Doorn’s Bakkerij B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Van Doorn’s Bakkerij B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Van Doorn’s Bakkerij B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Van Doorn’s Bakkerij B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Van Doorn’s Bakkerij B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Van Doorn’s Bakkerij B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Van Doorn’s Bakkerij B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Van Doorn’s Bakkerij B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Van Doorn’s Bakkerij B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Van Doorn’s Bakkerij B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Van Doorn’s Bakkerij B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Doorn’s Bakkerij B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Doorn’s Bakkerij B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Van Doorn’s Bakkerij B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Van Doorn’s Bakkerij B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Van Doorn’s Bakkerij B.V.,
Ericastraat 9
5482 WR Schijndel
[T] 073 – 820 02 84
[F] 073 – 820 02 85
[W] www.bakkerijvandoorn.nl
[E] info@ bakkerijvandoorn.nl
[KvK] 16005405
[BTW nr.] 009322668.B.01
[RABOBANK] NL17RABO0133686604

 

Privacy statement

Inleiding

Bakkerij van Doorn BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bakkerij van Doorn BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bakker van Doorn BV, Ericastraat 9, 5482 WR Schijndel.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Bakkerij van Doorn BV gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Bakkerij van Doorn BV. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Bakkerij van Doorn BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Bakkerij van Doorn BV, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Bakkerij van Doorn BV. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Bakkerij van Doorn BV.

 

Afmelden

Bakkerij van Doorn BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Bakkerij van Doorn BV geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@bakkerijvandoorn.nl of schriftelijk bij Bakker van Doorn BV, t.a.v. Adresregistratie, Ericastraat 9, 5482 WR Schijndel.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Bakkerij van Doorn BV over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Bakkerij van Doorn BV, t.a.v. Adresregistratie, Ericastraat 9, 5482 WR Schijndel. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Bakkerij van Doorn BV met uw gegevens omgaat.

 

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Bakkerij van Doorn BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Bakkerij van Doorn BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Bakkerij van Doorn BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IPadressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Gebruik van Cookies door Bakkerij van Doorn BV

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Bakkerij van Doorn BV gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Bakkerij van Doorn BV maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Bakkerij van Doorn BV, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Bakkerij van Doorn BV kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Bakkerij van Doorn BV is uw emailadres de gebruikersnaam.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Edge of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

 

Wijzigingen

Bakkerij van Doorn BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Bakkerij van Doorn BV.